Regulamin

Regulamin serwisu1. Pracownik serwisu przyjmujący sprzęt do naprawy nie ma obowiązku precyzyjnego określenia stanu technicznego, usterek sprzętu i kosztów naprawy. Szczegółowa ocena usterek i stanu technicznego sprzętu dokonywana jest przez serwis w momencie wykonania ekspertyzy.
2. Weryfikacja stanu technicznego i wycena kosztów naprawy standardowo są wykonywane w ciągu 7 dni roboczych. Zlecający nie ponosi kosztów standardowej ekspertyzy, jednak w wypadku rezygnacji z naprawy serwis nie ma obowiązku składać rozłożonego urządzenia.
3. Wycena naprawy ważna jest przez 5 dni od daty wysłania.
4. Podjęcie naprawy następuje po zaakceptowaniu kosztów przez klienta.
5. Standardowy czas naprawy wynosi do 7 dni roboczych od otrzymania decyzji od klienta. W wypadku ograniczonego dostępu do części czas naprawy może się wydłużyć o czym poinformujemy i uzgodnimy termin indywidualnie.
6. W przypadku rezygnacji z naprawy w trakcie jej trwania (po wcześniejszym wyrażeniu zgodny na jej wykonanie) klient zobowiązany jest pokryć koszt części zamówionych przez serwis oraz koszty za czynności wykonane przy powierzonym sprzęcie w czasie od zgody do rezygnacji z naprawy.
7. Na wykonane usługi udzielamy 6 miesięcznej gwarancji. W określonych przypadkach, po pisemnej akceptacji obu stron, czas trwania gwarancji może ulec zmianie.
8. W przypadku niektórych napraw serwis może pobrać zaliczkę na poczet zleconej usługi.
9. Serwis nie ma obowiązku wydawania uszkodzonych części.
10. Serwis zastrzega sobie prawo do odstąpienia od napraw informując o przyczynie odmowy.
11. W przypadku nie odebrania sprzętu po wykonanej usłudze przez okres 30 dni, klient ponosi koszty magazynowania sprzętu w wysokości 3zł + VAT za każdy kolejny dzień przechowywania.
12. Sprzęt nie odebrany z naprawy w ciągu 90 dni od daty wykonania naprawy lub ekspertyzy zostaje zezłomowany w celu pokrycia kosztów.
13. Klient oddając sprzęt do naprawy oświadcza, że przekazywany sprzęt jest jego własnością lub ma pełne prawo do dysponowania nim.

Naprawy gwarancyjne14. Wykonywane są bezpłatnie z wyłączeniem przypadków określonych w warunkach gwarancji producenta. Naprawy realizowane są ściśle wg wymogów producentów sprzętu.
15. Reklamacje należy zgłosić niezwłocznie po stwierdzeniu wady oraz przed ewentualnym demontażem.
16. Podstawą do rozpatrzenia aktualności i zasadności reklamacji są:
– karta gwarancyjna z datą i podpisem sprzedawcy
– opis warunków pracy
– opis okoliczności powstania wady
17. Serwis zastrzega sobie prawo do odrzucenia nieodpłatnej naprawy w ramach gwarancji jeżeli: – nastąpiła ingerencja w sprzęt osób nieuprawionych do napraw,
– sprzęt jest uszkodzony mechanicznie,
– stwierdzone uszkodzenie jest wynikiem eksploatacji w sposób niezgodny z przeznaczeniem sprzętu, opisanym w instrukcji użytkownika,
– sprzęt jest uszkodzony w wyniku działania siły wyższej lub wpływów środowiskowych,
– brak jest wymaganych dokumentów potwierdzających gwarancję producenta (karta gwarancyjna, kopia dowodu zakupu).
18. Dostarczenie towaru do serwisu, powinno nastąpić dopiero po skontaktowaniu się z jego przedstawicielem.
19. Gwarancja nie obejmuje szkód powstałych poza samym wyrobem, a także kosztów wynikających z korzystania usług firm innych niż nasz serwis.

Klauzula informacyjna RODOW związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) Zamawiający informuje Wykonawcę na podstawie art. 13 RODO o tym, że:
1. Administratorem danych osobowych przekazywanych na mocy niniejszej umowy jest Argopompy Sp. z o.o., ul. Nasza 31, 80-180 Borkowo, tel. 58 304 57 13, email: biuro@argopompy.pl.
2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania niniejszej umowy oraz ewentualnie w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (a w szczególności: dochodzenia lub ochrony przez roszczeniami mogącymi wynikać z umowy).
3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (wykonanie umowy) ewentualnie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadnione interesy administratora).
4. Odbiorami danych osobowych będą tylko podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa, a w szczególności: bank obsługujący Zamawiającego, zaufane podmioty świadczące usługi prawne, informatyczne i tym podobne usługi pomocnicze dla Administratora, Poczta Polska S.A., podmioty realizujące prawo dostępu do informacji publicznej zgodnie z ustawą.
5. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w okresie obowiązywania umowy, a także przez czas niezbędny do realizacji lub ochrony przed roszczeniami z nią związanymi (co do zasady 10 lat), z uwzględnieniem przepisów o archiwizacji obowiązujących jednostkę.
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;
8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem zawarcia umowy, lub podjęcia działań przed zawarciem umowy. Niepodanie danych uniemożliwi zawarcie przez stromy umowy.
10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress